BEZWAAR MAKEN TEGEN WAARDEDALING DIE HET IMG HEEFT TOEGEKEND (stap 1 van 3)

Deze informatie is voor u van belang als u een bericht van het IMG hebt gekregen waarin de waardedaling van uw woning is vastgesteld. Dat is het bedrag dat u op uw rekening gestort krijgt.
 
In dat bericht staat ook hoe u bezwaar kunt maken als u het niet met het vastgestelde bedrag eens bent.
 
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u vindt dat de waardedaling te laag is. Die kunt u in een bezwaarschrift aangeven. En het is goed om te weten dat een bezwaar er nooit toe kan leiden dat uw vergoeding achteraf verlaagd of teruggevorderd wordt. In die zin loopt u geen risico als u bezwaar maakt.
 
Naast uw eigen redenen om bezwaar te maken, vindt u op deze site informatie om bezwaar te maken tegen twee onderdelen van de manier waarop het IMG de waardedaling heeft bepaald.
 
U hebt kunnen lezen dat de waardedaling met een model wordt berekend, en voor u is het niet makkelijk om er achter te komen hoe dat model werkt, en of u mogelijk door de werking van dat model wordt benadeeld. Gelukkig is er de afgelopen jaren door Stichting WAG en de woningcorporaties veel energie gestoken in kritiek op, en pogingen tot verbetering van het model dat IMG gebruikt – want het is hetzelfde model dat ook de NAM tegen hen gebruikt in de rechtszaak die zij voeren. Deze organisaties hebben toestemming gegeven om de berekeningen die zij hebben laten uitvoeren ook beschikbaar te stellen voor alle andere eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied.
 
Op basis van die berekeningen zijn er een paar soorten bezwaren die mogelijk ook in uw situatie van toepassing zijn. Op dit moment kunnen we voor twee van die bezwaren de argumenten en berekeningen aan u aanreiken.
 
Het draait om de manier waarop in het model van IMG de invloed van de intensiteit van aardbevingen op uw woning wordt meegenomen. Dat kan door te kijken naar het aantal bevingen boven een bepaalde kracht, maar ook door te kijken naar de optelsom van de grondsnelheden die deze bevingen in de periode tot 1 januari 2019 bij uw huis veroorzaakt hebben. Het IMG gebruikt het aantal bevingen, met als argument dat men kiest wat het gunstigst is voor de gedupeerden: Want gemiddeld over alle woningen levert rekenen met het aantal bevingen een iets hogere vergoeding op voor waardedaling, en de meeste eigenaren hebben wat dit betreft inderdaad een (klein) voordeel. Maar er zijn ook eigenaren voor wie dat niet opgaat. Voor hen leidt een berekening met grondsnelheden tot een hogere waardedaling dan wanneer met het aantal bevingen wordt gerekend. Wanneer u een van die eigenaren bent, is dat een goede reden om bezwaar te maken en een hogere vergoeding te eisen – dat is het eerste punt.
 
Het tweede punt draait om de manier waarop het IMG in detail het aantal bevingen bepaalt waar uw huis mee te maken heeft gehad. Men betaalt niet naar het werkelijke aantal bevingen voor uw huis, maar geeft alle huizen in een postcodegebied (cijfers en letters) een vergoeding op basis van een soort gemiddelde voor de huizen in dat gebied. Maar wij hebben berekend dat er huizen zijn die tot 2 of 3 meer bevingen hebben ondergaan dan dat gemiddelde, en dus een hogere vergoeding zouden moeten ontvangen als van de werkelijke bevingen op dat adres wordt uitgegaan. Wanneer u één van die eigenaren bent zou ook dit een goede reden zijn om bezwaar te maken.
 
Het kan zijn dat alleen het eerste of alleen het tweede punt in uw situatie speelt. Maar het is ook mogelijk dat beide punten tegelijk aan de orde zijn, en dat moet dan natuurlijk in een eventueel bezwaar worden verwerkt. Hoe dat precies zou kunnen hangt er van af of het eerste (gebruik van grondsnelheden) dan wel het tweede (gebruik van het werkelijk aantal bevingen) punt bij uw huis tot de gunstigste uitkomst leidt.
 
Deze website is overigens enkel relevant voor mensen die een besluit over de waardedaling van hun woning hebben gekregen van het IMG en waar de woning dus ook ligt in het risicogebied dat het IMG heeft bepaald. Klik hier voor meer informatie over de waardedalingsregeling op de website van het IMG. Tenslotte moeten we hier vermelden dat de gegevens die wij beschikbaar stellen alleen betrekking hebben op woningen, dus niet op bedrijfspanden en dergelijke.
Om te kijken of het in uw situatie loont om bezwaar te maken en welk bezwaar dan van toepassing is dient u de verplichte gegevens in het formulier hieronder in te vullen. Op basis daarvan wordt u na het verzenden van het formulier verder geholpen met de mogelijke opties voor het bezwaar. Wij slaan uw gegevens niet op. Deze worden alleen gebruikt om u te assisteren bij het opstellen van een bezwaarschrift.
 
FORMULIER BEREKENEN WAARDEDALING VAN UW WONING
 
Percentage waardedaling in het besluit (*):
Postcode (woning): (Verplicht - vier cijfers en twee letters)
Huisnummer (woning): (Verplicht - alleen cijfers)
Huisletter (woning): (1 letter)
Toevoeging (woning): (tot 4 tekens)


(*): U vindt dit percentage, bijvoorbeeld 11,83366, op pagina 1 van de toelichting bij de toekenning van waardedaling door het IMG, onder punt 2. U dient dit percentage in te vullen zonder het min-teken.


DISCLAIMER: Bij het samenstellen van de inhoud van deze site en de achterliggende database is uiterste zorgvuldigheid betracht. Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan informatie niet correct en/of incompleet zijn. De makers van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Tevens behouden wij ons het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in de informatie op de website aan te brengen.